Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Platformy LegalTech, funkcjonującej pod adresem url: http://legaltech.eversheds-sutherland.pl/ („Platforma”)Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników końcowych jest: Eversheds Sutherland Wierzbowski sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 („Operator”)

Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: kancelaria@eversheds-sutherland.pl

Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników końcowych w odniesieniu do danych podanych w Platformie.

Platforma wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja zamówionych usług;
 • prezentacja oferty lub informacji.

Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze Operatora.

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 1. dla wypełnienia zobowiązań umownych wobec danych osobowych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 2. dla wypełnienia zobowiązań umownych z Użytkownikiem wobec danych osobowych Użytkowników końcowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora i Użytkownika ( 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich - w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej.

5. Prawa Użytkowników i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Operator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Operatorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa;
 • firmy obsługujące mailingi.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Operatora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości):

 • w zakresie realizacji zawartej z Operatorem umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, maksymalnie przez okres 3 lat;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Operatorze, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Operatora, maksymalnie przez okres 5 lat;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Operatora stanowiących podstawę tego przetwarzania, tj. do upływu okresów przedawnienia roszczeń.

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Operatora:

 • dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • oraz przenoszenia danych.

Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkowników, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Platformy.

W stosunku do Użytkowników nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Informacje w formularzach

Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Platforma może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Platforma, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Platformą

8. Informacja o plikach cookies

Platforma korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Platformy.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Informacje na temat rodzajów oraz funkcji wykorzystywanych przez Operatora plików cookies przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Opis Funkcja
__utma Ten typ pliku cookie jest zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie pierwszej wizyty na stronie. Jeżeli plik zostanie usunięty ręcznie z dysku użytkownika, to przy kolejnej wizycie na stronie zostanie zapisany nowy plik __utma z innym identyfikatorem. Plik ten jest używany do zidentyfikowania unikalnych odwiedzin na stronie, jest aktualizowany za każdą odsłoną strony.
__utmb Ten typ pliku cookie używany jest do ustanowienia i kontynuowania sesji użytkownika na stronie WWW. W momencie, gdy Internauta ogląda kolejne podstrony witryny, Google Analytics uaktualnia plik. Jeżeli plik __utmb nie zostanie znaleziony, nowy plik jest zapisywany na dysku użytkownika i ustanawiana jest nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza kolejną podstronę witryny plik ten jest aktualizowany do wygaśnięcia za 30 minut.
__utmc Ten typ pliku cookie współdziała z opisanym powyżej plikiem __utmb w celu uzgodnienia, czy ustanowić nową sesję dla użytkownika czy nie. Plik ten nie ma ustawionego czasu wygaśnięcia, zatem jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. W sytuacji gdy zamknięta przeglądarka zostanie ponownie uruchomiona w czasie 30 minut, brak pliku __utmc sygnalizuje konieczność ustanowienia nowej sesji, pomimo że ważność pliku __utmb nie wygasła. Ustanawianie nowej sesji.
__utmz Ten typ pliku cookie przechowuje informacje na temat źródła, którego użył Internauta do wejścia na stronę (bezpośrednio, link z obcej witryny, wyszukiwarka, reklama). Przechowywanie informacji o źródle odwiedzin.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?


W przypadku braku akceptacji na otrzymywanie plików cookies, możliwe jest wyłączenie obsługi tej funkcji w ustawieniach przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.