Regulamin

Regulamin korzystania z Platformy LegalTech

I. Definicje:

 1. Regulamin – niniejsze Ogólne Warunki Umowy;
 2. Operator - Eversheds Sutherland Wierzbowski sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zawarła Umowę z Operatorem;
 4. Platforma – Platforma narzędziowa LegalTech, do której zastosowanie ma Regulamin, wprowadzony do oferty handlowej Operatora, stanowiący przedmiot Umowy;
 5. Umowa – odrębna umowa zawarta przez Strony, której przedmiot obejmuje korzystanie z określonych, wybranych przez Użytkownika narzędzi dostępnych na Platformie oraz udzielenie Użytkownikowi przez Operatora licencji na korzystanie z określonych w treści Umowy narzędzi dostępnych na Platformie przez czas oznaczony w Umowie;
 6. Dostęp - możliwość korzystania z Platformy w ramach jednoczesnego dostępu w tym samym czasie;
 7. Aktualizacja – zmiana Platformy wprowadzona do obrotu przez Operatora;
 8. Użytkownik końcowy – osoba fizyczna zatrudniona przez Użytkownika, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia przez nią pracy na jego rzecz, której Użytkownik – w ramach kompetencji do zarządzania udzieloną lub udzielonymi mu licencjami (w zakresie określonym Umową i Regulaminem) – przyznaje prawo do korzystania z Platformy wyłącznie w jego imieniu i na jego rzecz, tj. na wewnętrzne potrzeby własne Użytkownika;
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. Przepisy UODO – aktualnie obowiązujące w dacie zawarcia lub wykonywania Umowy przepisy RODO i krajowe (polskie) bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;
 11. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Przepisów UODO;
 12. Prawo autorskie – ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 13. Strona www – strona internetowa prowadzona przez Operatora, dotycząca Platformy

II. Charakterystyka Platformy i licencji na korzystanie z niej

 1. Platforma jest narzędziem opracowanym przez specjalistów kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski, mającym na celu zautomatyzowanie, ułatwienie i przyśpieszenie pracy prawników in-house, szefów działów compliance oraz innych osób odpowiedzialnych za określone kwestie prawne w przedsiębiorstwach. Narzędzia znajdujące się na platformie stanowią wsparcie w zakresie codziennych, powtarzalnych dzialań.
 2. Platforma wraz z narzędziami stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, udostępniany na podstawie Umowy.
 3. Użytkownik oświadcza, że na podstawie odrębnej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich majątkowych do określonych części Platformy nabył od niego niewyłączną licencję na korzystanie i rozporządzanie tymi częściami Platformy, w tym do rozpowszechniania Platformy, w zakresie umożliwiającym zawarcie i realizację Umowy, a w szczególności na udzielanie niewyłącznych i niezbywalnych licencji (w ramach dalszych licencji) na korzystanie z Platformy na warunkach opisanych w Umowie.
 4. Użytkownik końcowy oświadcza, że nie naruszy praw autorskich do Platformy oraz korzystać będzie z Platformy w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem dóbr osobistych Operatora.
 5. Naruszenie uprawnień do Platformy wynikających z Prawa autorskiego dokonane przez Użytkownika końcowego jest traktowane jak naruszenie dokonane przez Użytkownika ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.
 6. Platforma, a także jej aktualizacje, są udostępniane na podstawie Umowy takimi, jakie są, na co Użytkownik godzi się. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Operator nie dostosuje Platformy do zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika.
 7. Platforma podlega zmianom, a jej rozwój przebiega stosownie do zmian kształtowanych na bieżąco przez Operatora. W szczególności na Platformie mogą pojawiać się nowe narzędzia i funkcjonalności. Zakres narzędzi dostępnych dla danego użytkownika wynika z każdorazowej, odrębnej Umowy zawartej pomiędzy Stronami.
 8. Platforma jest udostępniana Użytkownikowi w okresie obowiązywania Umowy.
 9. Użytkownik końcowy może korzystać z Platformy tylko w takim zakresie, w jakim jego uprawnienia zostały określone w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie.
 10. Użytkownik zobowiązany jest, zgodnie z postanowieniami Umowy, do wymagania od Użytkowników końcowych zapoznania się i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Wymogi techniczne

 1. Minimalne wymagania Platformy dla Windows:
 •  Komputer PC, mysz, standardowa klawiatura;
 •  Rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024×768 – Przeglądarka WWW: Firefox, Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wstecz;
 •  Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa Javascript, włączona obsługa cookies.
 1. Wtyczka do przeglądania plików zapisanych w formacie PDF.
 2. Dostęp do usługi z przeglądarki http (www) i https (ssl).
 3. Konto e-mail dla każdego Użytkownika końcowego oraz możliwość odbierania przez niego wiadomości pocztą elektroniczną.
 4. Zastrzega się, że wymogi techniczne wyżej podane mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany Regulaminu. Zmiany te nie wymagają notyfikacji, ale winny zostać zamieszczone przez Operatora na Stronie www.
 5. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy stanowiącego przedmiot Umowy (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu abonamentowego) ponosi Użytkownik.

IV. System autoryzacyjny do Platformy

 1. Platforma jest udostępniona Użytkownikowi końcowemu poprzez umożliwienie korzystania z Platformy za pośrednictwem Internetu. W celu udostępnienia Użytkownikowi końcowemu Platformy w wersji on-line, Operator dostarczy Użytkownikom końcowym kody startowe (login oraz hasło będące hasłami tymczasowymi, które wymagają natychmiastowej zmiany po ich otrzymaniu) na adresy e-mail do kontaktu, wskazany przez Użytkownika.
 2. Ryzyko poznania przez osobę trzecią haseł i/lub loginów określonych przez Użytkownika końcowego obciąża Użytkownika. Użytkownik w każdym przypadku powzięcia choćby podejrzenia, że dane umożliwiające autoryzację do Platformy są znane osobie nieuprawnionej, winien jest je natychmiast zmienić.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki spowodowane zapoznaniem się z danymi autoryzacyjnymi przez osobę nieuprawnioną; powyższe nie obejmuje jednak przypadków, gdy do zapoznania się z danymi autoryzacyjnymi doszło z przyczyn zawinionych przez Operatora.

V. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami UODO oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w systemie teleinformatycznym.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników końcowych jest Operator – Eversheds Sutherland Wierzbowski sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-141. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług objętych niniejszym regulaminem oraz zgodnie z umową wiążącą Administratora z Użytkownikiem, którego reprezentuje Użytkownik końcowy. Użytkownikom końcowym przysługują wszystkie prawa zgodnie z RODO. Pełna informacja RODO znajduje się w polityce prywatności i cookies, o której mowa w ust. 3 poniżej.
 3. Dane osobowe oraz informacje o Użytkownikach końcowych pozyskiwane z plików cookies będą przetwarzane przez Operatora w sposób opisany w “Polityce prywatności i cookies”, której treść jest dostępna na stronie: https://legaltech.eversheds-sutherland.pl/polityka-prywatnosci/

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 roku.